Regulamin

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni sprzętu turystycznego R-Sport Rafał Słonina ul. 11 listopada 41/5 58-302 Wałbrzych, NIP 8863021615
 2. Wypożyczane sprzęty są własnością R-Sport Rafał Słonina
 3. Wypożyczane sprzęty są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.
 4. Wypożyczenie sprzętu turystycznego i złożenie podpisu na protokole wypożyczenia sprzętu turystycznego potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 5. Opłatę za wypożyczenie sprzętu turystycznego pobieramy:
  • z góry w przypadku wypożyczenia na cały dzień
  • przy oddaniu sprzętu w przypadku wypożyczenia na godziny
 6. Wypożyczający sprzęt sportowy zobowiązuje się:
  • przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do protokołu wypożyczenia.
  • złożyć czytelny podpis na protokole
  • być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć sprzęt turystyczny tylko i wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej uprawnionej do opieki nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystająca
  • korzystać ze sprzętu turystycznego oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem
  • zwrócić sprzęt turystyczny w wskazane, umówione miejsce z opiekunem wypożyczalni R-Sport wraz z wyposażeniem, sprawny technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.
  • korzystać ze sprzętów turystycznych wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego osoby wypożyczającej.
  • przestrzegać zakazu użyczania sprzętów turystycznych osobom trzecim
  • nie używać rowerów do skoków, sztuczek kaskaderskich i wyścigów itd.
  • niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z sprzętów turystycznych pracownikowi wypożyczalni i odstawienie sprzętu do miejsca uzgodnionego z pracownikiem w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki sprzętu.
  • zaniechać samodzielnego dokonywania napraw sprzętu,jego modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie.
  • pokryć koszty naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego.
  • pokryć koszty zakupu nowego sprzętu w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego sprzętu.
  • dokonać płatności za wypożyczenie sprzętu turystycznego wg obowiązującego cennika. Czas zaokrąglamy do 15 minut na korzyść Wypożyczającego, przyjmujemy płatność gotówką.
 7. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zagubienia sprzętu ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.
 8. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu turystycznego lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić protokół zniszczenia sprzętu.Protokół zniszczenia roweru jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
 10. Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego.
 11. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu:
  • osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających.
  • warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny sprzętu.
 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2022